Polityka prywatności

Generalne zasady przetwarzania danych osobowych w Stowarzyszeniu Charytatywnym Czyńmy Dobro jako administratora strony www.AdorujePana.pl

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych w Stowarzyszeniu Charytatywnym Czyńmy Dobro z siedzibą Chorzeminie oraz o przysługujących prawach z tym związanych.
Poniższe zasady obowiązują od dnia 25 maja 2018 r. do odwołania i realizują obowiązek prawny wynikający z art. 13-14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwany dalej RODO.

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Charytatywne Czyńmy Dobro z siedzibą w Chorzeminie 167, 64-200 Wolsztyn, zwana dalej Stowarzyszeniem.

Informacje z zakresu ochrony danych osobowych

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Stowarzyszeniu Charytatywnym Czyńmy Dobro, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się za pomocą adresu: kontakt@AdorujePana.pl

Zabezpieczenie danych

Dane osobowe przetwarzane są w Stowarzyszeniu z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania przepisów prawa.

Kategorie osób, których dane są przetwarzane

Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe następujących osób:
 • podopiecznych objętych pomocą przez Stowarzyszenie w ramach realizacji celów statutowych;
 • osób reprezentujących podopiecznych objętych pomocą przez Stowarzyszenie w ramach realizacji celów statutowych;
 • osób zgłaszających się do Stowarzyszenia z prośbą o pomoc doraźną lub objęcie ich projektem;
 • osób zgłaszających się do Stowarzyszenia z prośbą o pomoc doraźną lub objęcie projektem członka ich rodziny, znajomego, sąsiada lub innej bliskiej im osoby;
 • darczyńców przekazujących darowizny pieniężne na poszczególne projekty i cele statutowe;
 • podatników, którzy zadeklarowali swój 1% podatku w zeznaniu podatkowym na dany cel szczegółowy spośród celów realizowanych przez Stowarzyszenie, i którzy wyrazili zgodę w zeznaniu podatkowym na przekazanie Stowarzyszeniu swoich danych osobowych;
 • uczestniczących w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie;
 • uczestników i osób korzystających z strony www.AdorujePana.pl
 • kontaktujących się ze Stowarzyszeniem w określonej sprawie;
 • odbywających w Stowarzyszeniu praktykę, staż lub wolontariat;
 • współpracujących ze Stowarzyszeniem w oparciu o umowy cywilno-prawne;
 • kontrahentów Stowarzyszenia;
 • pracowników Stowarzyszenia;
 • kandydatów do pracy w Stowarzyszeniu

Podstawa i cele przetwarzania danych osobowych

Każde przetwarzanie Państwa danych oparte jest na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Stowarzyszenie przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie:

art. 6 ust.1 lit c) RODO – realizacja uprawnienia lub spełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa. Obowiązki te wynikają w szczególności z przepisów ustawy o Stowarzyszeniach, o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, o rachunkowości, kodeksu pracy, o ubezpieczeniu społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnym, ustaw podatkowych oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących.

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – realizacja prawnie uzasadnionych interesów Fundacji (w szczególności dochodzenie roszczeń lub ochrona praw Stowarzyszenia, zapewnienie bezpieczeństwa mienia Stowarzyszenia oraz dla celów marketingowych).

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – zawarcie i realizacja lub rozwiązanie umowy oraz wykonywanie innych czynności związanych z umową, w tym czynności poprzedzających jej zawarcie. Dotyczy umów zawieranych ze Stowarzyszeniem.

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – realizacja czynności w zakresie i na podstawie udzielonej zgody. Zgoda jest pobierana tylko w sytuacji gdy Administrator nie ma podstaw do przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 6 ust 1. lit. c) f) b) lub innym przepisie powszechnie obowiązującym.

Zgoda jest pobierana w związku z realizacją określonego celu.

W odniesieniu do osoby poniżej 16 lat zgody udziela jej opiekun prawny.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do zrealizowania w/w celów, w tym wypełnienia uprawnień i obowiązków ciążących na Stowarzyszeniu, w szczególności w stosunku do jej darczyńców, podopiecznych i innych podmiotów trzecich.

Przekazywanie danych osobowych

Państwa dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa oraz podmiotom, którym przekazanie danych jest uzasadnione dla wykonania statutowych celów lub/i realizacji określonej usługi oraz na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem.

Przetwarzane dane nie podlegają również zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Państwa dane nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

Okres przetwarzania danych osobowych

Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, tj.:

 • w zakresie realizacji obowiązków prawnych ciążących na Stowarzyszeniu, przez okres do czasu wypełnienia lub wygaśnięcia tych obowiązków;
 • w zakresie realizacji prawnie uzasadnionych interesów Stowarzyszenia, przez okres do czasu ich realizacji lub wygaśnięcia;
 • w zakresie danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody, przez czas realizacji czynności zgodnych z udzieloną zgodą, w każdym przypadku – do czasu odwołania zgody;
 • w zakresie realizacji zawartej umowy przez okres do czasu jej realizacji, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

Uprawnienia osób w zakresie danych osobowych

Na każdym etapie przetwarzania przez Stowarzyszenie danych osobowych, mają Państwo prawo do:
 • dostępu do swoich danych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych przez Stowarzyszenie danych oraz uzyskania kopii tych danych;
 • sprostowania swoich danych;
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych, jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwwskazania prawne;
 • usunięcia swoich danych tzw. prawo do bycia zapomnianym, jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwwskazania prawne;
 • wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania danych osobowych;
 • przeniesienia danych do innego Administratora, jeśli dane przetwarzane są w związku z udzieloną zgodą lub zawartą umową;
 • wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (w przypadkach, w których przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody).
  W/w uprawnienia mogą być zrealizowane z zastrzeżeniem art. 16, art.17, art.18, art. 20 RODO.
 • uzyskanie informacji dotyczącej sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w Stowarzyszeniu.
  Wnioski należy kierować do Administratora Danych Osobowych za pomocą adresu: kontakt@AdorujePana.pl
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (od 25.05.2018 r. – Urząd Ochrony Danych Osobowych), w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Stowarzyszenie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.


Procedura realizacji uprawnień

Realizacja Państwa praw odbywa się na wniosek złożony osobiście lub za pomocą poczty na podany powyżej adres Administratora lub pocztą elektroniczną na adres: kontakt@AdorujePana.pl
Każdy złożony przez Państwa wniosek rozpatrywany jest indywidualnie oraz z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa. Informujemy, że możliwość skorzystania z konkretnego uprawnienia może zależeć od podstawy prawnej, wykorzystywanej w ściśle określonym celu przetwarzania Państwa danych.

Państwa wnioski będą realizowane bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w terminie miesiąca od ich otrzymania. Jeżeli z uwagi na charakter wniosku nie będzie możliwe załatwienie sprawy w w/w terminie, w takiej sytuacji zostaną Państwo powiadomieni o zaistniałym opóźnieniu oraz jego przyczynach.

Ponadto możemy poinformować Państwa o powodach odmowy przyjęcia i realizacji wniosku.

Informujemy, że realizacja wniosków odbywa się bez opłat, niemniej w sytuacji, kiedy Państwa wnioski byłyby nieuzasadnione lub nadmierne, zastrzegamy sobie prawo do pobierania opłaty stanowiącej zwrot poniesionych kosztów za ponowne udzielenie informacji. O wysokości opłaty lub jakichkolwiek innych przyczynach, przez wzgląd na które nie będziemy w stanie zrealizować wniosku, zostaniecie Państwo bezzwłocznie poinformowani.

Dodatkowo, w celu zagwarantowania bezpieczeństwa przekazywanych informacji, w sytuacji kiedy nie będziemy w stanie prawidłowo Państwa zidentyfikować jako osoby upoważnionej do odbioru danych, poinformujemy Państwa o sposobie i formie udzielenia/odbioru informacji.

Polityka Prywatności na stronie Stowarzyszenia Charytatywnego Czyńmy Dobro z siedzibą Chorzeminie
Pliki cookies


Strona Fundacji używa plików cookies. Są one wykorzystane w celu zapewnienia prawidłowego działania witryny.
 • Plik o losowej nazwie np: cf5c7f23c45bf89f7ffc74fa48939a68 – służy do obsługi sesji sesji użytkownika
 • Plik reDimCookieHint – informacja, czy użytkownik potwierdził zapoznanie się z informacją o plikach cookie

Ciasteczko (ang. Cookie) to plik tekstowy zapisywany na komputerze użytkownika podczas odwiedzin witryny i aktualizowany podczas kolejnych odwiedzin. Obsługę ciasteczek można wyłączyć poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki w zakresie obsługi Cookies. Jednakże wyłączenie lub blokada obsługi cookies może spowodować nieprawidłowe działanie witryny. Jeśli Twoja przeglądarka akceptuje obsługę Cookies, oznacza to wyrażenie zgody na stosowanie cookies przez naszą witrynę.

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Serwis adorujepana.pl korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji uzyskasz klikając w link Polityka prywatności. Klikjać przycisk Akceptuję potwierdzasz, że przyjąłeś do wiadomości i akceptujesz określone w polityce prywatności warunki.

Akceptuję